سرمایه گذاری خطرپذیر

فن آوران و نوآوران در فضای کسب و کار امروزی، علاوه بر دانش و تخصص، نیازمند سرمایه برای راه اندازی و توسعه ایده خود هستند. ما در صندوق پژوهش و فناوری استان بوشهر با بهره مندی از تجربیات موجود و پس از انجام ارزیابی های لازم، اقدام به سرمایه گذاری خطر پذیر بر روی ایده ها و کسب و کارهای توسعه پذیر خواهیم نمود.