پرش لینک ها

معرفی صندوق

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان بوشهر در تاریخ 19/11/1398 و با شماره ثبتی 13138 و با ترکیب 49% بخش دولتی و51% بخش خصوصی به ثبت رسید است و فعالیت اجرایی خود را در زمینه اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه و ارزیابی به عنوان یک شرکت دانش آغاز کرده است.

اهداف صندوق

هدف اول

اعطای وام و تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی

هدف دوم

تامین سرمایه خطرپذیر و مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های پژوهشی و فناوری

هدف سوم

تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرح های پژوهشی و فناوری

هدف چهارم

صدور ضمانتنامه های موردنیاز موسسات پژوهشی و فناوری